Zásady zpracování osobních údajů společnosti DPK

Vážení zákazníci, abychom mohli plnit závazky k Vám našim klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.

 

Správce osobních údajů (dále jen "Správce")

Společnost DPK (sídlo společnosti: D.P.K., spol. s r.o., Březolupy 90, 687 13) je správcem osobních údajů. Správce osobních údajů zodpovídá za to, aby osobní údaje byly zpracovávány řádně v souladu s aktuální legislativou. Společnost DPK, IČ: 25545264, se sídlem Březolupy 90, 687 13 (dále jen "DPK") může být příjemcem osobních údajů zpracovávaných prodejnou DPK. Společnost DPK má korespondenční adresu Jateční 523, 760 01 Zlín.

Vaše bezpečí je pro nás důležité. Naše Zásady zpracování osobních údajů popisují mimo jiné to, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká jsou práva Vás coby subjektů údajů.

K tomu Vám sdělujeme:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce. 

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

U koncových zákazníků zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu (ulice, město, PSČ), e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu (cena = za produkt a případně poštovné) a preferovaný způsob platby (převod na účet nebo dobírka). Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. 

U velkoobchodních zákazníků zpracováváme Vaše jméno a příjmení, firmu, IČO, DIČ, fakturační adresu (ulice, město, PSČ), doručovací adresu (ulice, město, PSČ), e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu (cena = za produkt a případně poštovné), množstevní slevy, preferovaný způsob platby (převod na účet nebo dobírka), číslo účtu a banku. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Právní důvody pro zpracování osobních údajů:

Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas nebo oprávněný zájem, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

  • Registrovaní zákazníci - na základě poskytnutého souhlasu nebo oprávněného zájmu
  • Neregistrovaní zákazníci - na základě oprávněného zájmu
  • Adresáti newsletterů a návštěvníci webových stránek - na základě poskytnutého souhlasu nebo oprávněného zájmu

Odvolání můžete kdykoliv provést písemně na adrese D.P.K., spol. s r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, emailem shop@dpk.cz, nebo telefonicky 608738072.

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Pokud jste nám souhlas se zpracováním osobních údajů udělili, můžete jej kdykoliv odvolat.  

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude ze strany DPK docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

Vaše práva a možnosti

Právo na přístup:

Chceme při zpracování vašich údajů postupovat otevřeně a transparentně. Pokud chcete vědět více o osobních údajích, které zpracováváme, máte právo vyžádat si potvrzení o tom, zda DPK zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, v jakém rozsahu. 

Právo na opravu:

Vždy máte právo vyžádat si opravu svých osobních údajů, pokud jsou zaznamenány nesprávně. V rámci uvedeného účelu máte také právo doplnit veškeré neúplné osobní údaje. Osoby/firmy, které si vytvořily účet na webu DPK.cz, si mohou v případě zájmu rovněž upravit informace v části Přihlášení - Vaše údaje.

Právo na výmaz:

Za následujících podmínek máte právo si vyžádat, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly smazány:

  1. Údaje již nejsou potřeba v souvislosti s oprávněným účelem, za nímž byly získány nebo zpracovány.
  2. Stáhli jste souhlas, na jehož základě probíhá zpracování, a zpracování nemá žádný právní základ.
  3. Vznášíte námitku proti námi stanovenému vyvážení zájmů a neexistuje žádný oprávněný zájem společnosti DPK, který by převyšoval váš zájem.
  4. Zpracování osobních údajů probíhá nelegálně.
  5. Osobní údaje musí být smazány kvůli právní povinnosti, která se nás týká
  6. Osobní údaje byly získané od dítěte (do 16 let), za něž máte rodičovskou zodpovědnost v souvislosti se službami IT, např. sociálními sítěmi.

Můžeme mít důvody, proč nevyhovět vašemu požadavku na výmaz, pokud existují právní povinnosti, které nám v tom zabraňují. Tato situace může nastat, pokud je zpracování nutné k prosazení našeho práva na svobodu vyjádření a informací, ke splnění právní povinnosti, kterou máme, nebo ke stanovení, vymáhání nebo obhajobě právních nároků.

Právo na omezení:

Máte právo si vyžádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. A to v případě, kdy namítáte správnost Vašich osobních údajů (tj. po dobu, kdy probíhá ověřování a případně oprava Vašich osobních údajů), nebo je zpracování osobních údajů nezákonné, žádáte jejich výmaz nebo již nejsou ke zpracování potřeba.

Právo na námitku vůči určitým typům zpracování:

Oprávněný zájem: Máte nárok vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založeném na našem oprávněném zájmu, pokud máte osobní důvody související se situací. Přes Vaši námitku proti zpracování však můžeme nadále zpracovávat Vaše údaje, pokud máme pádné legitimní důvody ke zpracování, které převyšují Váš zájem o soukromí.

Právo na přenosnost osobních údajů:

Pokud je naše právo na zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na naplňování závazků uvedených ve smlouvě s vámi, máte právo zažádat o přenos údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, k jinému správci osobních údajů (např. datový port).

 

Stížnosti

Máte nárok podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

 

Kontaktní údaje

Pokud se chcete dozvědět více o správě osobních údajů nebo máte jiné dotazy, můžete nás kontaktovat na adrese:

Oddělení služeb zákazníkům DPK, D.P.K., spol. s r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, Email: shop@dpk.cz, Telefon: 608738072

 

Změny zásad

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být upraveny z důvodu opravy nesouladů nebo zajištění plnění nových právních nebo technických požadavků. Nejnovější aktualizovaná verze těchto zásad ochrany osobních údajů se bude vždy nacházet na této stránce. V případě významné změny (např. účelů zpracování osobních údajů nebo kategorií osobních údajů) o ní budete informováni e-mailem nebo na webu DPK.cz.

Naposledy aktualizováno ke dni 24.5.2018