1. Kontrola zásilky

Po převzetí zboží od dopravce je zákazník povinen zkontrolovat, zda není obal zásilky vlivem dopravy poškozený. V případě že balíček jeví známky poškození, je zákazník povinen prověřit, zda nedošlo k poškození zboží. Případné škody je zákazník povinen sepsat do protokolu za účasti dopravce, a tuto skutečnost bez odkladu oznámit prodávajícímu. Za poškození během přepravy nese odpovědnost dopravce.

2. Legislativní rámec pro uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Internetový obchod poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv kamenné prodejně v souladu s Občanským zákoníkem platným na území České republiky.

Tento Reklamační řád (dále jen „řád“) byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (§2085 až §2127 a §2158 až §2174) a zákonač. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (§ 15 a § 19) ve znění pozdějších předpisù a upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v případě, že i přes veškerou snahu prodávajícího zachovat vysokou kvalitu nabízeného předmětu koupě (dále jen „zboží“) vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práva z vadného plnění. Tento řád upravuje postup při uplatnění práva z vadného plnění při velkoobchodním a maloobchodní prodeji jakož i při prodeji zboží prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (telefon, email, e-shop).

3. Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Reklamaci je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od prodávajícího a v záruční době.

Pokud vznikne ze strany zákazníka důvod k uplatnění reklamace prodávaného zboží, upravuje postup zákazníka a firmy D.P.K.  reklamační řád a související paragrafy NOZ 2014 O ochraně spotřebitele v platném znění, případně rozšířená verze nové právní úpravy, včetně uvedení příslušných paragrafů. Platnost od 1.1.2014.

Záruční list spolu s nákupním dokladem uschovejte pro případ oprávněné reklamace. Záruční list a pokyny k údržbě jsou součástí každé zásilky.

Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží, v kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, kde obuv zakoupil - nákupním dokladem. Zboží musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné.

Za vadu nelze považovat případy:

-kupující vadu sám způsobil (§ 2170 NOZ)

-u věcí prodávajících za nižší cenu vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci(§2167 a§2170 NOZ)

-se jedná opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

-a případy, kdy to vyplývá z povahy věci (§2167)

Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců. Nárok na uznání reklamace zaniká po uplynutí záruční doby. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, chybou technologického postupu. Kupující uplatní reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za znehodnocení, poškození nebo zničení zboží, bylo-li kupujícím užíváno, ačkoliv tento o reklamované vadě věděl a své právo neuplatnil bez zbytečného odkladu. 

Při výskytu odstranitelné vady má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady. Firma D.P.K. vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Při výskytu neodstranitelné vady má zákazník právo na výměnu zboží za nové nebo odstoupit od smlouvy.  

Zákazník podává reklamaci písemně, a to buď na adresu prodejce nebo na email. Je nutno uvést datum nákupu, označení (typ) reklamovaného zboží, důvod reklamace. V případě, že budete zboží k reklamaci odesílat, přiložte vždy doklad o koupi, příp. záruční list.

Zboží je možno vrátit prodejci bez udání důvodu do 14 dnů od zakoupení, toto se vztahuje pouze na zboží nepoškozené, nenošené, v originálním obalu a s dokladem o koupi. Neposílejte jej na dobírku. Peníze Vám budou vráceny v co nejkratším možném termínu, nejdéle však do 7 pracovních dnů od přijetí vraceného zboží.

Vykazuje-li objednané zboží zjevné nedostatky již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.

Vyskytnou-li se v záruční době vady na zboží, může kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat reklamaci.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených NOZ 2014. Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí zboží prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí zboží od kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané NOZ 2014 a Obchodními podmínkami prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly.

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen ke zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci.

V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené reklamace přepravní službě. V tomto případě je kupující také povinen zaslat reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s kopií záručního listu a žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci.

Prodávající podle vyhodnocení reklamace jako oprávněné, obuv buď opraví, vymění nebo dobropisuje.

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci prodávajícímu, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující je povinen převzít si vyřízenou reklamaci co nejdříve na výzvu prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s prodávajícím.

4. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

Vzhledem k INFORMAČNÍ POVINNOST PŘI VZNIKU SPORU dle § 14 ZOS informujeme o MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ platném od 1.2.2016.

Předností mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je jeho rychlost a bezplatnost, přičemž cílem řízení je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

V případě, že dojde mezi námi (D.P.K., spol s r.o.) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce:

Poštovní adresa pro doručování návrhů je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít na https://adr.coi.cz/ .

Dále může být příslušným i jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ministerstvo vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na svých internetových stránkách http://www.mpo.cz/ a průběžně jej aktualizuje.

5. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI INTERNETOVÝCH OBCHODŮ 

Další specifické povinnosti ukládá internetovým obchodníkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. 

Podle článku 14 odst. 1 tohoto nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, a internetová tržiště usazená v Unii uvedou na svých internetových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line. Tento odkaz musí být pro spotřebitele snadno dostupný. Obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb on-line, uvedou rovněž svoji e-mailovou adresu.“

Platforma pro řešení sporů online bude Evropskou komisí spuštěna k 15. únoru 2016 na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Podle článku 14 odst. 2 nařízení „obchodníci usazení v Unii, kteří uzavírají kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb on-line, kteří se zavázali nebo jsou při řešení sporů se spotřebiteli povinni využívat jednoho nebo více subjektů alternativního řešení sporů, informují spotřebitele o existenci platformy pro řešení sporů on-line a možnosti jejího využití při řešení jejich sporů. Uvedou elektronický odkaz na platformu pro řešení sporů on-line na svých internetových stránkách a, pokud je nabídka učiněna e-mailem, v uvedeném e-mailu. Tyto informace se případně uvedou také ve všeobecných obchodních podmínkách týkajících se kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb uzavíraných on-line.“